ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op al onze reizen

Algemene Voorwaarden ToPeru

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator: ToPeru, deel uitmakend van Ermita B.V. (statutaire naam), die in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep van personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt, hierna “ToPeru”. ToPeru is gevestigd te 3704GS Zeist aan Kwikstaartlaan 42, telefoon 0031 85 401 0127 of e-mail info@toperu.nl;

Reiziger: de wederpartij van ToPeru, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot ToPeru is overgedragen;

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij ToPeru zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

 • Vervoer;
 • Verblijf;
 • een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ToPeru en Reiziger betreffende overeengekomen werkzaamheden of diensten, waaronder doch niet uitsluitend het boeken van internationale vluchten naar Peru of binnenlandse vluchten in Peru.

Website ToPeru: https://toperu.nl

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen;

Kalenderdagen: alle dagen;

Kantooruren: maandag van 12:00 tot 17:00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09:30 tot 17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1_Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en nakoming daarvan) tussen ToPeru en de reiziger en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 • 2.2_De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ToPeru, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 2.3_Algemene (inkoop)voorwaarden van de Reiziger worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.4_Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3: De overeenkomst

 • 3.1_ToPeru biedt op haar website rondreizen en bouwstenen aan. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn onderhevig aan wijzigingen. De tarieven zijn per persoon op basis van een kamer voor 2 personen, waarbij voor andere aantallen andere voorwaarden gelden. De tarieven van rondreizen zijn exclusief internationale vliegtickets.
 • 3.2_De reiziger kan via de website, email, telefonisch of na een persoonlijk gesprek een aanvraag doen voor een reis. Om het voor ToPeru mogelijk te maken een offerte uit te brengen is het noodzakelijk dat zij de door ToPeru gevraagde gegevens verstrekt.
 • 3.3_ToPeru verstrekt na de totstandkoming van de overeenkomst relevante algemene informatie over de vereiste reisdocumenten voor zover de reiziger de Nederlandse nationaliteit bezit en formaliteiten op gezondheidsgebied die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn. ToPeru maakt deze informatie op haar website kenbaar.
 • 3.4_ToPeru attendeert de reiziger erop dat de reiziger ervoor kan kiezen een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten bij een door de reiziger te kiezen verzekeringsagent.
 • 3.5_Na een door de reiziger gedane aanvraag voor een reis verstrekt ToPeru een offerte betreffende de voornoemde reis. In deze offerte zijn de details opgenomen betreffende de gekozen reis, zoals de verblijfsperiode, de plaats(en) van verblijf, de te gebruiken vervoersmiddelen, toeristische diensten enzovoorts. Een offerte is tot 7 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 3.6_Bij de offerte ontvangt de reiziger een boekingsformulier.
 • 3.7_De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod van ToPeru inclusief de toepasselijke voorwaarden. Indien ToPeru van de reiziger het ondertekende boekingsformulier ontvangt is de overeenkomst tot stand gekomen.
 • 3.8_Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een factuur voor een aanbetaling van 30% van de reissom.
 • 3.9_In geval van wijzigingen in het programma vóór vertrek zal de reiziger een gewijzigde reisovereenkomst ontvangen waarin de van de reis deel uitmakende diensten zijn opgenomen waarbij is aangegeven welke diensten inclusief danwel exclusief zijn.
 • 3.10_Hoewel ToPeru haar reisprogramma’s met de uiterste zorgvuldigheid samenstelt, kunnen volgorde of tijden in de reisprogramma’s op onderdelen afwijken. Als dit het geval is kan de beschrijving in het programma worden beschouwd als de basis van het reisprogramma.
 • 3.11_Extra uitgaven door de reiziger gedaan die buiten de overeenkomst vallen, zoals in hotels of tijdens de reis zoals wasserette, telefoonkosten, niet in het reisprogramma vermelde maaltijden etc., komen altijd voor rekening van de reiziger.
 • 3.12_ToPeru is, tenzij anders overeengekomen, geheel vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden inricht. Reiziger stemt ermee in dat ToPeru artistieke vrijheid heeft ten aanzien van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.

Artikel 4: Verplichtingen van de reiziger

 • 4.1_De reiziger verstrekt ToPeru uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 • 4.2_Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • 4.3_Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en ToPeru verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 • 4.4_De reiziger is verantwoordelijk voor tijdige inwinning van informatie bij de daartoe bevoegde instanties betreffende de benodigde reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied en te controleren of de verstrekte informatie ten tijde van vertrek nog actueel is.
 • 4.5_Vliegtijden zijn onderhevig aan wijzigingen die onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen. De reiziger is verplicht om en zelf verantwoordelijk voor tijdig voor aanvang van heen en terugreis te informeren naar de exacte vertrektijd.
 • 4.6_Luchtvaartmaatschappijen leggen tevens beperking op t.a.v. tickets alsmede ten aanzien van de hoeveelheid/gewicht bagage, het al dan niet vergoeden van verlies van bagage, het opleggen van boetes enzovoorts. De reiziger zal ToPeru vrijwaren in dezen.
 • 4.7_De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ToPeru ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger.
 • 4.8_Een reiziger die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ToPeru van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van ToPeru in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 • 4.9_De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als bedoeld in het artikel “klachten” te voldoen.
 • 4.10_De Reiziger informeert ToPeru vóór aanvang van de overeenkomst op lichamelijke en geestelijke beperkingen van de reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
 • 4.11_De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het (rond)reizen in door de bevoegde Nederlandse instantie aangegeven oranje en/of rode gebied(en).

Artikel 5: Betaling

 • 5.1_Na de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. In het geval van een groep (>10 reizigers) dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De reiziger, in het geval van een groep, de aanmelder als bedoeld in artikel 4.3, ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan middels overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van ToPeru. Na ontvangst van deze betaling zal ToPeru eerst een aanvang nemen met de voorbereidingen van de geboekte reis en gaat ToPeru ervan uit dat de reiziger de met de reis gemoeide reisvoorwaarden heeft geaccepteerd.
 • 5.2_Het restant van de reissom dient uiterlijk 30 dagen voor de vertrek dag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van ToPeru. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Bij niet tijdige betaling, ontvangt de reiziger een betalingsherinnering waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. ToPeru heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
 • 5.3_Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom bij het sluiten van de overeenkomst direct worden betaald.
 • 5.4_De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens ToPeru heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van de reiziger, onverminderd de overigens aan ToPeru toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” (15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-)

Artikel 6: Wijzigen Reissom

 • 6.1_ToPeru heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen en verschil in wisselkoersen. ToPeru zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
 • 6.2_De prijzen van vliegtickets zijn onderhevig aan wijzigingen tot het moment van uitgifte.
 • 6.3_De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 • 6.4_Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft ToPeru het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7: Reisbescheiden

 • 7.1_Uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de reis verstrekt ToPeru aan de reiziger de benodigde reisbescheiden betreffende de overeengekomen reis, het reisschema, eventuele vouchers en overige relevante informatie, tenzij dit redelijkerwijze niet van ToPeru gevergd kan worden.
 • 7.2_Mocht de reiziger 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden hebben ontvangen, meldt hij dit per omgaande aan ToPeru.
 • 7.3_In geval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek, zullen partijen nadere afspraken maken over het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.
 • 7.4_De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde en vereiste (reis)documenten en (reis)vergunningen.

Artikel 8: Wijzigingen door de reiziger

 • 8.1_Indien de reiziger na het sluiten van de overeenkomst wijziging van de overeenkomst wenst, zal ToPeru nagaan of deze wijzigingen (nog) mogelijk zijn. Eventueel met deze wijzigingen gemoeide kosten zullen per omgaande door de reiziger worden voldaan.
 • 8.2_Wijzigen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als annulering waarop het artikel betreffende opzegging/annulering door de reiziger van toepassing is.
 • 8.3_Als de reiziger tijdens de reis besluit geen gebruik te maken van programmaonderdelen en/of excursies, maaltijden, accommodatie of andere diensten of gedeelten daarvan, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (gedeelte(s) van) de reissom.
 • 8.4_Indien de reiziger wijzigingen wenst, een ander in de plaats wenst te stellen of de reis of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen eventuele kosten die ToPeru in dit kader heeft gemaakt, dient te maken of op basis van (wettelijke) regelgeving verschuldigd is, door de reiziger verschuldigd zijn en blijven en door reiziger te worden voldaan ongeacht hetgeen opgenomen in artikel 11.

Artikel 9: Indeplaatsstelling reiziger

 • 9.1_Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet. Een termijn van 7 dagen voor de aanvang van de reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.
 • 9.2_De indeplaatsstelling vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de ander en schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan ToPeru. De overdragende reiziger en de ander zijn beide hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Artikel 10: Wijzigingen door ToPeru

 • 10.1_ToPeru heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen op een wezenlijk punt(en) wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.
 • 10.2_ToPeru mag de reisovereenkomst wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden wijzigen. Deze wijzigingen betreffen een of meer niet-wezenlijke punten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 • 10.3_Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden als bedoeld in artikel 12.2.
 • 10.4_Indien de reiziger de wijziging(en) afwijst, kan ToPeru de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 11: Opzegging /annulering door de reiziger

 • 11.1_De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven voorzien van de handtekening van de reiziger.
 • 11.2_De reiziger is bij opzegging / annulering naast eventuele verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten aan ToPeru verschuldigd:
  • bij annulering uiterlijk 60 kalenderdagen voor de vertrek dag: 10% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot en met de 31e kalenderdag voor de vertrek dag: 30% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de 16e kalenderdag voor de vertrek dag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) tot en met de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.
 • 11.3_Bij groepsreizen of gedurende het hoogseizoen kan ToPeru een aan de reiziger danwel aanmelder, zoals bedoeld in artikel 4.2 bekend te maken andere annuleringsregeling hanteren.
 • 11.4_Indien de reiziger niet verschijnt op de vertrek dag of geen gebruik maakt van de reis zonder opzegging of annulering blijft de reiziger de volledige reissom verschuldigd.
 • 11.5_Bij annulering van door de reiziger bij ToPeru geboekte internationale vluchten en binnenlandse vluchten blijft de reiziger de overeengekomen som verschuldigd, ongeacht de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt.
 • 11.6_Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12: Opzegging door ToPeru

 • 12.1_ToPeru heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 • 12.2_Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ToPeru aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • 12.3_Als gewichtige omstandigheid geldt in ieder geval een negatief reisadvies, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.
 • 12.4 _Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 • 12.5_Indien ToPeru opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt ToPeru een andere reis van gelijke of betere kwaliteit, naar mening van ToPeru, aan. De reiziger die dat aanbod niet aanvaardt heeft recht op teruggave van de reissom of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
 • 12.6_Indien de opzegging het gevolg is van overmacht, geldt voor ToPeru geen verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en overmacht

 • 13.1_Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12 is ToPeru verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 • 13.2_Indien de reis niet verloopt conform de in het vorige lid bedoelde verwachtingen is de reiziger verplicht per omgaande daarvan mededeling te doen aan de in artikel 15 lid 1 bedoelde betrokkenen.
 • 13.3_Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is ToPeru verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ToPeru is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp ToPeru bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;
  • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven,
  • is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht, als bedoeld in artikel 12.6
   dan wel aan een gebeurtenis die ToPeru of degene van wiens hulp ToPeru bij de uitvoerig van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 • 13.4 _ToPeru is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is ToPeru tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van ToPeru gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van ToPeru, indien de tekortkoming in de nakoming aan ToPeru of aan de persoon van wiens hulp ToPeru bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het vorige lid is toe te rekenen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan ToPeru zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid ToPeru

 • 14.1_Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van ToPeru dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 • 14.2_ToPeru is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
 • 14.3_Indien ToPeru jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
 • 14.4_Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van ToPeru voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ToPeru.
 • 14.5_De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ToPeru gelden ook ten behoeve van werknemers van ToPeru en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 15: Klachten

 • 15.1_Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering door de reiziger, gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij (in de hierna opgenomen volgorde): de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, ToPeru. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit in ieder geval onverwijld worden gemeld bij ToPeru.
 • 15.2_Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, dient de reiziger dit schriftelijk te melden aan ToPeru.
 • 15.3_Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht ter plaatse en (eventuele) schriftelijke melding aan ToPeru heeft voldaan en de dienstverlener of ToPeru daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 • 15.4_Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden schriftelijk worden ingediend bij ToPeru, waarbij een kopie van de schriftelijke melding als bedoeld onder 15.2 wordt bijgevoegd.
 • 15.5_Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door ToPeru niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indienen niet aan de reiziger te wijten is. ToPeru zal ontvangst van de klacht alsmede het al dan niet in behandeling nemen schriftelijk bevestigen
 • 15.6_ToPeru zal binnen één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 16: Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

ToPeru (KvK nr. 30199664) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen (of delen daarvan, evenals bouwstenen) onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Artikel 17: Overige bepalingen

 • 17.1_Op alle rechtsverhoudingen tussen ToPeru en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 17.2_Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen ToPeru en de reiziger, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van ToPeru gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Versie 9 februari 2023 (vervangt versie van 24 september 2021)

ToPeru is onderdeel van Ermita BV - © 2024

Powered by Nederlink